Regulamin

Korzystanie z Portalu (strona internetowa AkademiaForex.com) oznacza zapoznanie się i akceptację przez Użytkownika (osoba korzystająca z Portalu aktualnego Regulaminu (niniejszy regulamin), Polityki Prywatności oraz Zastrzeżenia Prawnego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 lipca 2019 r.

Portal – strona internetowa www.AkademiaForex.com wraz z podstronami, której administratorem jest podmiot Finvest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Miła 2, 00-180 Warszawa;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, następującej przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.).

Na podstawie niniejszego Regulaminu Portal świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępniając:

a) Informacje o ofercie i działalności Portalu;
b) Formularz, umożliwiający kontakt z Portalem;
c) Formularz, umożliwiający przesłanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do skorzystania z oferty Portalu.

Treści zawarte na Portalu służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług Portalu, w rozumieniu postanowień przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

Portal dokłada należytej staranności, aby wszystkie informacje publikowane na Portalu były dokładne, kompletne i aktualne. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność informacji dostępnych na Portalu.

Portal dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą i pełną dostępność Portalu, ale nie gwarantuje i nie odpowiada za taką jej dostępność.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych na Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i krzywdy powstałe w wyniku korzystania z Portalu i/lub informacji na niej zamieszczonych.

Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność treści, regulaminów korzystania i/lub polityk prywatności stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i krzywdy powstałe w wyniku korzystania ze stron internetowych osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na Portalu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód i krzywd będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem.

Wszelkie prawa do zawartości Portalu są zastrzeżone na rzecz Portalu.

Jakakolwiek część Portalu nie może być kopiowana w całości lub części, dystrybuowana, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Portalu.

Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Portal usług, o których mowa w ust. 1 Regulaminu, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej info@finvest.group.

Portal rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Po rozpatrzeniu reklamacji Portal wyśle Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Korzystanie z Portalu odbywa się poprzez sieć internetową, która w swojej naturze nie może zagwarantować pełnej niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, w szczególności co do treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.

Przed skorzystaniem z Portalu należy upewnić się czy na komputerze Użytkownika zainstalowane jest aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Stronie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez publikację na Portalu.